Ergebnisse – 5.Internationaler Chiemgauer Seniorenschach-Cup 19.10.-27.10.2009

5.Internationaler Chiemgauer Seniorenschach-Cup

19.10.-27.10.2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Moser,Wolfgang () 19. Schmidt,Wolfgang () 1 – 0
2 20. Scheuerlein,Gerh () 2. Dittmar,Hans-Joa () 0 – 1
3 3. Reitberger,Peter () 21. Hermann,Josef () 1 – 0
4 22. Janzen,Christian () 4. Weigel,Herbert () 1 – 0
5 5. Eichinger,Günthe () 23. Floeren,Ernst () 1 – 0
6 24. Hegner.Peter () 6. Hund,Gerhard () 0 – 1
7 7. Beck,Gerhard () 25. Voggenthaler,Joe () 1 – 0
8 26. Roth,Karlheinz () 8. Klein,Klaus () ½ – ½
9 9. Reichwald,Klaus () 27. Rogowski,Walter () 0 – 1
10 28. Zellner,Erwin () 10. Zehfuß,Helmut () 0 – 1
11 11. Perzl,Michael () 29. Erler,Klaus-Jürg () ½ – ½
12 30. Brett,Digby () 12. Roggenstein,Brun () 0 – 1
13 13. Schuster,Herbert () 31. Kokulinsky,Ralf () 1 – 0
14 32. Sandner,Josef () 14. Harke,Horst () ½ – ½
15 15. Baumgartner,Andr () 33. Conitz,Helmut () 1 – 0
16 34. Ludwig,Egbert () 16. Oser,Thor () ½ – ½
17 17. Jensen,Helmut () 35. Jurgan,Brigitte () 1 – 0
18 36. Stephan,Hubert () 18. Flockerzi,Armin () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Roggenstein,Brun (1) 1. Moser,Wolfgang (1) 0 – 1
2 2. Dittmar,Hans-Joa (1) 13. Schuster,Herbert (1) 1 – 0
3 15. Baumgartner,Andr (1) 3. Reitberger,Peter (1) 0 – 1
4 17. Jensen,Helmut (1) 5. Eichinger,Günthe (1) ½ – ½
5 6. Hund,Gerhard (1) 22. Janzen,Christian (1) 1 – 0
6 27. Rogowski,Walter (1) 7. Beck,Gerhard (1) 0 – 1
7 10. Zehfuß,Helmut (1) 36. Stephan,Hubert (1) 1 – 0
8 8. Klein,Klaus (½) 32. Sandner,Josef (½) 1 – 0
9 16. Oser,Thor (½) 11. Perzl,Michael (½) ½ – ½
10 14. Harke,Horst (½) 34. Ludwig,Egbert (½) 1 – 0
11 29. Erler,Klaus-Jürg (½) 26. Roth,Karlheinz (½) 0 – 1
12 4. Weigel,Herbert (0) 24. Hegner.Peter (0) 1 – 0
13 25. Voggenthaler,Joe (0) 9. Reichwald,Klaus (0) ½ – ½
14 18. Flockerzi,Armin (0) 28. Zellner,Erwin (0) 0 – 1
15 19. Schmidt,Wolfgang (0) 30. Brett,Digby (0) 1 – 0
16 31. Kokulinsky,Ralf (0) 20. Scheuerlein,Gerh (0) 0 – 1
17 21. Hermann,Josef (0) 33. Conitz,Helmut (0) 1 – 0
18 23. Floeren,Ernst (0) 35. Jurgan,Brigitte (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Moser,Wolfgang (2) 6. Hund,Gerhard (2) 0 – 1
2 7. Beck,Gerhard (2) 2. Dittmar,Hans-Joa (2) 1 – 0
3 3. Reitberger,Peter (2) 10. Zehfuß,Helmut (2) ½ – ½
4 5. Eichinger,Günthe (1½) 8. Klein,Klaus (1½) 1 – 0
5 26. Roth,Karlheinz (1½) 14. Harke,Horst (1½) 0 – 1
6 4. Weigel,Herbert (1) 17. Jensen,Helmut (1½) ½ – ½
7 11. Perzl,Michael (1) 23. Floeren,Ernst (1) 1 – 0
8 20. Scheuerlein,Gerh (1) 12. Roggenstein,Brun (1) 1 – 0
9 13. Schuster,Herbert (1) 21. Hermann,Josef (1) 0 – 1
10 22. Janzen,Christian (1) 15. Baumgartner,Andr (1) 1 – 0
11 28. Zellner,Erwin (1) 16. Oser,Thor (1) ½ – ½
12 36. Stephan,Hubert (1) 19. Schmidt,Wolfgang (1) 0 – 1
13 32. Sandner,Josef (½) 27. Rogowski,Walter (1) 0 – 1
14 9. Reichwald,Klaus (½) 29. Erler,Klaus-Jürg (½) 0 – 1
15 34. Ludwig,Egbert (½) 25. Voggenthaler,Joe (½) ½ – ½
16 33. Conitz,Helmut (0) 18. Flockerzi,Armin (0) ½ – ½
17 24. Hegner.Peter (0) 31. Kokulinsky,Ralf (0) 1 – 0
18 35. Jurgan,Brigitte (0) 30. Brett,Digby (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (3) 7. Beck,Gerhard (3) 1 – 0
2 14. Harke,Horst (2½) 3. Reitberger,Peter (2½) ½ – ½
3 10. Zehfuß,Helmut (2½) 5. Eichinger,Günthe (2½) 0 – 1
4 21. Hermann,Josef (2) 1. Moser,Wolfgang (2) 0 – 1
5 2. Dittmar,Hans-Joa (2) 22. Janzen,Christian (2) 1 – 0
6 19. Schmidt,Wolfgang (2) 11. Perzl,Michael (2) ½ – ½
7 27. Rogowski,Walter (2) 17. Jensen,Helmut (2) 0 – 1
8 8. Klein,Klaus (1½) 20. Scheuerlein,Gerh (2) 1 – 0
9 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) 4. Weigel,Herbert (1½) 0 – 1
10 16. Oser,Thor (1½) 26. Roth,Karlheinz (1½) ½ – ½
11 12. Roggenstein,Brun (1) 28. Zellner,Erwin (1½) 1 – 0
12 24. Hegner.Peter (1) 13. Schuster,Herbert (1) 0 – 1
13 25. Voggenthaler,Joe (1) 15. Baumgartner,Andr (1) 1 – 0
14 23. Floeren,Ernst (1) 34. Ludwig,Egbert (1) 1 – 0
15 30. Brett,Digby (½) 36. Stephan,Hubert (1) 1 – 0
16 33. Conitz,Helmut (½) 9. Reichwald,Klaus (½) 1 – 0
17 18. Flockerzi,Armin (½) 32. Sandner,Josef (½) ½ – ½
18 31. Kokulinsky,Ralf (0) 35. Jurgan,Brigitte (½) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Eichinger,Günthe (3½) 6. Hund,Gerhard (4) 0 – 1
2 1. Moser,Wolfgang (3) 14. Harke,Horst (3) 1 – 0
3 17. Jensen,Helmut (3) 2. Dittmar,Hans-Joa (3) 0 – 1
4 3. Reitberger,Peter (3) 7. Beck,Gerhard (3) 1 – 0
5 4. Weigel,Herbert (2½) 10. Zehfuß,Helmut (2½) ½ – ½
6 11. Perzl,Michael (2½) 8. Klein,Klaus (2½) ½ – ½
7 13. Schuster,Herbert (2) 19. Schmidt,Wolfgang (2½) ½ – ½
8 22. Janzen,Christian (2) 12. Roggenstein,Brun (2) 0 – 1
9 23. Floeren,Ernst (2) 16. Oser,Thor (2) ½ – ½
10 20. Scheuerlein,Gerh (2) 27. Rogowski,Walter (2) 1 – 0
11 26. Roth,Karlheinz (2) 21. Hermann,Josef (2) 0 – 1
12 28. Zellner,Erwin (1½) 25. Voggenthaler,Joe (2) ½ – ½
13 30. Brett,Digby (1½) 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) 1 – 0
14 34. Ludwig,Egbert (1) 33. Conitz,Helmut (1½) 0 – 1
15 15. Baumgartner,Andr (1) 32. Sandner,Josef (1) 1 – 0
16 35. Jurgan,Brigitte (1) 18. Flockerzi,Armin (1) 0 – 1
17 36. Stephan,Hubert (1) 24. Hegner.Peter (1) – – +
18 9. Reichwald,Klaus (½) 31. Kokulinsky,Ralf (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (5) 3. Reitberger,Peter (4) 1 – 0
2 2. Dittmar,Hans-Joa (4) 1. Moser,Wolfgang (4) ½ – ½
3 7. Beck,Gerhard (3) 5. Eichinger,Günthe (3½) 1 – 0
4 14. Harke,Horst (3) 4. Weigel,Herbert (3) 0 – 1
5 8. Klein,Klaus (3) 17. Jensen,Helmut (3) 1 – 0
6 10. Zehfuß,Helmut (3) 20. Scheuerlein,Gerh (3) 1 – 0
7 21. Hermann,Josef (3) 11. Perzl,Michael (3) 0 – 1
8 12. Roggenstein,Brun (3) 19. Schmidt,Wolfgang (3) 1 – 0
9 25. Voggenthaler,Joe (2½) 13. Schuster,Herbert (2½) 0 – 1
10 16. Oser,Thor (2½) 30. Brett,Digby (2½) ½ – ½
11 33. Conitz,Helmut (2½) 23. Floeren,Ernst (2½) 0 – 1
12 27. Rogowski,Walter (2) 15. Baumgartner,Andr (2) 0 – 1
13 18. Flockerzi,Armin (2) 26. Roth,Karlheinz (2) ½ – ½
14 28. Zellner,Erwin (2) 24. Hegner.Peter (2) 0 – 1
15 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) 22. Janzen,Christian (2) ½ – ½
16 32. Sandner,Josef (1) 9. Reichwald,Klaus (1½) 0 – 1
17 35. Jurgan,Brigitte (1) 34. Ludwig,Egbert (1) 0 – 1
18 31. Kokulinsky,Ralf (½) 36. Stephan,Hubert (1) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dittmar,Hans-Joa (4½) 6. Hund,Gerhard (6) ½ – ½
2 1. Moser,Wolfgang (4½) 8. Klein,Klaus (4) 1 – 0
3 3. Reitberger,Peter (4) 12. Roggenstein,Brun (4) 1 – 0
4 4. Weigel,Herbert (4) 7. Beck,Gerhard (4) ½ – ½
5 11. Perzl,Michael (4) 10. Zehfuß,Helmut (4) 0 – 1
6 5. Eichinger,Günthe (3½) 13. Schuster,Herbert (3½) ½ – ½
7 23. Floeren,Ernst (3½) 14. Harke,Horst (3) ½ – ½
8 15. Baumgartner,Andr (3) 21. Hermann,Josef (3) 1 – 0
9 20. Scheuerlein,Gerh (3) 16. Oser,Thor (3) ½ – ½
10 17. Jensen,Helmut (3) 30. Brett,Digby (3) 1 – 0
11 19. Schmidt,Wolfgang (3) 24. Hegner.Peter (3) 0 – 1
12 9. Reichwald,Klaus (2½) 18. Flockerzi,Armin (2½) 0 – 1
13 22. Janzen,Christian (2½) 33. Conitz,Helmut (2½) ½ – ½
14 26. Roth,Karlheinz (2½) 25. Voggenthaler,Joe (2½) 0 – 1
15 29. Erler,Klaus-Jürg (2) 27. Rogowski,Walter (2) 1 – 0
16 34. Ludwig,Egbert (2) 28. Zellner,Erwin (2) 1 – 0
17 31. Kokulinsky,Ralf (1½) 32. Sandner,Josef (1) ½ – ½
18 36. Stephan,Hubert (1) 35. Jurgan,Brigitte (1) – – +
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (6½) 10. Zehfuß,Helmut (5) ½ – ½
2 3. Reitberger,Peter (5) 1. Moser,Wolfgang (5½) ½ – ½
3 4. Weigel,Herbert (4½) 2. Dittmar,Hans-Joa (5) 0 – 1
4 7. Beck,Gerhard (4½) 11. Perzl,Michael (4) 1 – 0
5 24. Hegner.Peter (4) 5. Eichinger,Günthe (4) 0 – 1
6 8. Klein,Klaus (4) 15. Baumgartner,Andr (4) 1 – 0
7 12. Roggenstein,Brun (4) 17. Jensen,Helmut (4) 0 – 1
8 13. Schuster,Herbert (4) 23. Floeren,Ernst (4) 0 – 1
9 14. Harke,Horst (3½) 20. Scheuerlein,Gerh (3½) 1 – 0
10 16. Oser,Thor (3½) 18. Flockerzi,Armin (3½) ½ – ½
11 25. Voggenthaler,Joe (3½) 19. Schmidt,Wolfgang (3) 0 – 1
12 21. Hermann,Josef (3) 34. Ludwig,Egbert (3) ½ – ½
13 30. Brett,Digby (3) 22. Janzen,Christian (3) 1 – 0
14 33. Conitz,Helmut (3) 29. Erler,Klaus-Jürg (3) 0 – 1
15 26. Roth,Karlheinz (2½) 9. Reichwald,Klaus (2½) 0 – 1
16 27. Rogowski,Walter (2) 35. Jurgan,Brigitte (2) 1 – 0
17 31. Kokulinsky,Ralf (2) 28. Zellner,Erwin (2) 0 – 1
18 32. Sandner,Josef (1½) 36. Stephan,Hubert (1) 0 – 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Jensen,Helmut (5) 6. Hund,Gerhard (7) ½ – ½
2 1. Moser,Wolfgang (6) 7. Beck,Gerhard (5½) ½ – ½
3 2. Dittmar,Hans-Joa (6) 3. Reitberger,Peter (5½) 0 – 1
4 10. Zehfuß,Helmut (5½) 8. Klein,Klaus (5) 0 – 1
5 5. Eichinger,Günthe (5) 14. Harke,Horst (4½) 1 – 0
6 23. Floeren,Ernst (5) 4. Weigel,Herbert (4½) 0 – 1
7 11. Perzl,Michael (4) 24. Hegner.Peter (4) 1 – 0
8 18. Flockerzi,Armin (4) 12. Roggenstein,Brun (4) ½ – ½
9 29. Erler,Klaus-Jürg (4) 13. Schuster,Herbert (4) 0 – 1
10 15. Baumgartner,Andr (4) 30. Brett,Digby (4) 0 – 1
11 19. Schmidt,Wolfgang (4) 16. Oser,Thor (4) ½ – ½
12 9. Reichwald,Klaus (3½) 21. Hermann,Josef (3½) ½ – ½
13 20. Scheuerlein,Gerh (3½) 25. Voggenthaler,Joe (3½) 1 – 0
14 34. Ludwig,Egbert (3½) 27. Rogowski,Walter (3) 0 – 1
15 28. Zellner,Erwin (3) 33. Conitz,Helmut (3) 1 – 0
16 22. Janzen,Christian (3) 26. Roth,Karlheinz (2½) ½ – ½
17 36. Stephan,Hubert (2) 31. Kokulinsky,Ralf (2) 0 – 1
18 35. Jurgan,Brigitte (2) 32. Sandner,Josef (1½) 0 – 1

Kommentieren ist momentan nicht möglich.

Kontakt